Brass Excerpts

Scales & Arpeggios

DownloadsTrumpetHornTromboneTuba
All Scales & ArpeggiosZIP (MIDI, MuseScore, MusicXML, PDF)ZIP (MIDI, MuseScore, MusicXML, PDF)ZIP (MIDI, MuseScore, MusicXML, PDF)ZIP (MIDI, MuseScore, MusicXML, PDF)
Altered Scales
1 Octave
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Arpeggios
1-2 Octaves
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Bebop Scales
1 Octave
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Blues Scales
1 Octave
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Chromatic Scales
1-2 Octaves
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Dorian Scales
1 Octave
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Harmonic Minor Scales
1-2 Octaves
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Jazz Minor Scales
1 Octave
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Locrian Scales
1 Octave
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Lydian Augmented Scales
1 Octave
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Lydian Dominant Scales
1 Octave
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Lydian Scales
1 Octave
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Major Scales
1-2 Octaves
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Melodic Minor Scales
1-2 Octaves
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Mixolydian Scales
1 Octave
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Modal Scales
1 Octave
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Natural Minor Scales
1-2 Octaves
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Octatonic Scales
1-2 Octaves
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Pentatonic Scales
1-2 Octaves
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Phrygian Scales
1 Octave
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
Whole Tone Scales
1-2 Octaves
MIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDFMIDI, MuseScore, MusicXML, PDF
   
 

One, two, three, four, two, two, three, four.