Brass Excerpts

Tomasi – Triptyque

Alberto Frugoni
Ole Edvard Antonsen
Romain Leleu
Wynton Marsalis
   
 

One, two, three, four, two, two, three, four.